Privacyverklaring Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk Natuurlijk! voor Hond en Paard

Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk Natuurlijk! voor Hond en Paard, gevestigd aan De Hoeve 18, 5534 AD Netersel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens:

Natuurlijk! voor Hond en Paard

De Hoeve 18, 5534 AD Netersel

www.natuurlijkvoorhondenpaard.nl

Email: info@natuurlijkvoorhondenpaard.nl

Telefoonnummer: +31 6 51740355

KvK: 61201405

BTW:141.630.140.B01

Karin Teunissen is de Functionaris Gegevensbescherming van Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk Natuurlijk! voor Hond en Paard en zij is te bereiken via info@natuurlijkvoorhondenpaard.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk Natuurlijk! voor Hond en Paard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatie gegevens dier
 • Bankrekeningnummer

Als aanvulling verwerken wij voor de dienstverlening de volgende gegevens van uw dier:

 • Naam,
 • Geboortedatum/leeftijd,
 • Diersoort/ras/geslacht,
 • Uiterlijke kenmerken,
 • Chipnummer
 • Heden & geschiedenis dier
 • Foto
 • Meet & testgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@natuurlijkvoorhondenpaard.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk Natuurlijk! voor Hond en Paard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk Natuurlijk! voor Hond en Paard verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de boekhouding en onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk Natuurlijk! voor Hond en Paard neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk Natuurlijk! voor Hond en Paard) tussen zit.

Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk Natuurlijk! voor Hond en Paard gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft office om te voldoen aan de verplichte boekhouding en belastingwet.
 • Microsoft office voor het verwerken van documenten ten behoeve van de dienstverlening.
 • Papieren documenten worden afgesloten bewaard, tevens zijn de digitale gegevens beveiligd door een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk Natuurlijk! voor Hond en Paard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaren persoonsgegevens:

Personalia: maximaal 7 jaar (wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie voor belastingaangifte.) Adres: maximaal 7 jaar (wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie voor belastingaangifte.) Gegevens dier: maximaal 7 jaar nadat de behandelingsovereenkomst is beëindigd of op aanvraag van eigenaar/ verzorger worden gegevens verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk Natuurlijk! voor Hond en Paard verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk Natuurlijk! voor Hond en Paard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk Natuurlijk! voor Hond en Paard gebruikt tot heden nog geen cookies. Alleen voor technische en functionele cookies kunnen ingezet worden, zoals ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk Natuurlijk! voor Hond en Paard en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@natuurlijkvoorhondenpaard.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Natuurlijk! voor Hond en Paard zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk Natuurlijk! voor Hond en Paard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk Natuurlijk! voor Hond en Paard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@natuurlijkvoorhondenpaard.nl.